ITT

прошивка на ITT 3327 ITT 3327 (325 Byte)
прошивка на ITT 6361S ITT 6361S (350 Byte)
прошивка на ITT 7171 PIP DIGIVISION ITT 7171 PIP DIGIVISION (761 Byte)
прошивка на ITT 7181 ITT 7181 (616 Byte)
прошивка на ITT NOKIA EUROMONO 2 ITT NOKIA EUROMONO 2 (304 Byte)
прошивка на ITT NOKIA EUROSTEREO 2 ITT NOKIA EUROSTEREO 2 (387 Byte)